September 1, 2013


Mga susi na nakapaloob sa kapangyarihan ng Panalanging Itinuro ng Panginoong Jesus sa kanyang mga alagad.

Mateo 6:9-13  9 Ganito kayo mananalangin,

                        “Ama naming nasa langit,
                         sambahin nawa ang iyong pangalan.
                    10  Nawa’y maghari ka sa amin.
                         Sundin nawa ang iyong kalooban dito sa
                         lupa tulad ng sa langit.
                    11 Bigyan mo kami ngayon ng aming pagkain sa araw-araw; a
                    12 at patawarin mo kami sa aming mga kasalanan,
                         tulad ng pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin.
                    13  At huwag mo kaming hayaang matukso,
                         kundi iligtas mo kami sa Masama!”
will be edited… coming very soon…

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Blog of Brother Joy G. San Gabriel here on WordPress.com

%d bloggers like this: