09012014017.jpg


09012014017.jpg by joy san gabriel
09012014017.jpg, a photo by joy san gabriel on Flickr.

Ang Diyos ang may control ng ating mga buhay at ng ating mga ikinabubuhay, Tayo’y nilikha Nya ayon sa Kanyang kalarawan at kawangis, Nais Nya na makatulad tayo sa Kanyang Anak, bakit hindi natin ma-control ang ating sarili sa kasalanan at sa mga bagay na nagbibigay sa atin karamdaman? Kaya natin ito sa pangalan ni Jesus at sa pamamagitan ng ating pananalig sa Kanya at alang alang sa ating relasyon sa Kanya.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s