Play with beef toy


Play with beef toy a video by joy san gabriel on Flickr.

Lawrence

Advertisements

Exodus 20:3-6

“Huwag kang sasamba sa ibang diyos, maliban sa akin.                “Huwag kang gagawa ng imahen ng anumang nilalang na nasa langit, nasa lupa, o nasa tubig upang sambahin.  Huwag mo silang yuyukuran ni sasambahin sapagkat akong si Yahweh na iyong Diyos ay mapanibughuing Diyos. Ang kasalanan ng mga magulang ay sinisingil ko sa kanilang mga anak hanggang sa ikatlo at ikaapat na salinlahi.  Ngunit ipinadarama ko ang aking pag-ibig sa libu-libong salinlahi ng mga umiibig sa akin at tumutupad sa aking mga kautusan.” Exodu 20:3-6

Halina’t Purihin Dakilang Diyos Natin

Halina’t purihin dakilang Diyos natin, huwag mahihiya na siya ay sambahin ating ihayag pag-ibig niyang wagas, na walang alinlangan sya’y pasalamatan (repeat)

Walang sawa kitang papupurihan, walang sawa aking ipagdiriwang ang kabutihan mo ang katapatan mo oh Diyos. (repeat)

Iindak at sasayaw ang aking katawan, lulundag at aawit sa iyong kadakilaan, magsasaya magagalak ika’y papupurihan, di ko mapigilan sa tuwa ay sumigaw! (repeat)